Certifikáty

Systém integrovaného manažérstva

Sme držiteľmi:

 • Oprávnenia na opravy plynových, tlakových a elektrických zariadení
 • Oprávnenia na montáž predizolovaných potrubných systémov
 • Zváračských certifikátov
 • Registrácie na opravy a montáž určených meradiel
 • Osvedčenia o akreditácii metrologického laboratória
 • Osvedčenia na vykonávanie energetických auditov
 • Oprávnenia na inžiniersku činnosť v stavebníctve a vykonávanie stavebných prác
 • Osvedčenia na výrobu a distribúciu elektriny a riadenie prevádzky
 • Osvedčenia spôsobilosti v tepelnej energetike

Zoznam oprávnení spoločnosti MENERT spol. s r.o.

Konkrétne oprávnenie zašleme na vyžiadanie.


EMAS - Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Politika integrovaného manažérskeho systému

Hlavným záujmom manažmentu a všetkých zamestnancov spoločnosti MENERT je vyrábať a dodávať produkty a služby takej kvality, ktorá uspokojí požiadavky zákazníkov za súčasného dosahovania ekonomickej prosperity a upevňovania sociálnych istôt zamestnancov. Znižovanie negatívnych vplyvov a prevencie vzniku negatívnych vplyvov na životné prostredie je pritom trvale uplatňovanou zásadou spoločnosti.

 • sústavne zlepšujeme zavedený manažérsky systém riadenia;
 • uspokojujeme očakávania zákazníkov vysokou kvalitou dodávaných produktov a služieb, čo je predpokladom zvýšenia konkurenčnej schopnosti na trhu;
 • všetky procesy riadime tak, aby boli bezpodmienečne dodržané bezpečnosť práce, požiarna ochrana, ochrana životného prostredia a všetky legislatívne normy;
 • zavádzaním nových technológií a aplikáciou najnovších poznatkov vedeckého a technického rozvoja minimalizujeme straty energií;
 • vytvorením vhodných organizačných štruktúr a procesov projektujeme, manažujeme a realizujeme stavby využívajúce obnoviteľné a alternatívne zdroje energie;
 • využívame všetky poznatky zavádzajúce obnoviteľné a alternatívne zdroje v tepelnej technike;
 • plánovane zvyšujeme kvalifikáciu a environmentálne povedomie našich zamestnancov;
 • v trhovom prostredí budujeme korektné partnerské vzťahy.

 • Naším hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov s našimi produktmi a službami.
 • Kvalita našich produktov a služieb upevňuje naše postavenie na domácom trhu a umožňuje nám širšie presadzovanie sa na medzinárodných trhoch.
 • V inovatívnych zámeroch komplexne zohľadňujeme legislatívne, právne a iné požiadavky, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť.
 • Minimalizáciou množstva odpadov zvyšujeme efektívnosť výroby.
 • Neustále zvyšujeme úroveň v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.
 • Za kvalitu práce, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia pri práci zodpovedá každý zamestnanec spoločnosti.
 • Pri zabezpečovaní činností každý zamestnanec maximálne využíva ekonomické a hospodárne postupy.
 • Odbornú spôsobilosť zamestnancov prehlbujeme prostredníctvom vzdelávacích programov.
 • Bezodkladne odstraňujeme zistené nezhody v manažérskych systémoch.
 • Pripomienky verejnosti pravidelne vyhodnocujeme a prijímame závery.
 • Zamestnanci skvalitňujú pracovné postupy a procesy v súlade s novými poznatkami a nadobudnutými skúsenosťami.
 • Zamestnanci pri plnení pracovných povinností využívajú v maximálnej miere ekonomické a hospodárske postupy stanovené spoločnosťou.
 • Zamestnanci sú plne zodpovední za realizáciu dodávateľsko – odberateľských vzťahov, ktoré majú v kompetencii.
 • Zamestnanci sú povinní zvyšovať kvalitu svojej práce a svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávať mladším kolegom.

Ponuka