STAVEBNÁ ČINNOSŤ A TECHNOLOGICKÉ CELKY

Poskytujeme služby od komplexnej výstavby na „zelenej lúke“ po špeciálne rekonštrukcie jednotlivých častí stavebných celkov. Pri realizácii stavieb kladieme dôraz na efektivitu a kvalitu práce, k čomu prispieva aj používanie materiálov od renomovaných výrobcov.

Zákazníkom ponúkame všetky druhy technologických a stavebných prác.

Súčasťou ponúkaných služieb v rámci technologických celkov sú aj odstávkové práce strojného charakteru v závodoch hlavne chemického priemyslu.

Ide najmä o otváranie a zatváranie zariadení, výmenu a montáž tesnení, čistenie zariadení, opravy častí zariadení vrátane požadovaných zváracích prác, tlakové skúšky. Všetky práce sú riadené zodpovednými technickými pracovníkmi s certifikátom EN 1591-4. Naši montéri taktiež disponujú certifikátmi na montáž prírubových spojov EN 1591-4.

Všetky činnosti spĺňajú požiadavky BOZP, PO a sú kontrolované koordinátorom bezpečnosti podľa platných vyhlášok.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ A TECHNOLOGICKÉ CELKY
 Divízia energetiky, technológií a montáží / TECHNOLOGICKÉ CELKY - foto
 Divízia energetiky, technológií a montáží / TECHNOLOGICKÉ CELKY - foto
 Divízia energetiky, technológií a montáží / TECHNOLOGICKÉ CELKY - foto
 Divízia energetiky, technológií a montáží / TECHNOLOGICKÉ CELKY - foto
 Divízia energetiky, technológií a montáží / TECHNOLOGICKÉ CELKY - foto
 Divízia energetiky, technológií a montáží / TECHNOLOGICKÉ CELKY - foto
 Divízia energetiky, technológií a montáží / TECHNOLOGICKÉ CELKY - foto
 Divízia energetiky, technológií a montáží / TECHNOLOGICKÉ CELKY - foto

PROFIL ČINNOSTI

Na základe špecifických požiadaviek zákazníka poskytujeme činnosti v nasledovnom rozsahu:

 • komplexná stavebná činnosť
 • výstavba bytových domov
 • rekonštrukcia stavebných objektov
 • exteriérové a interiérové úpravy
 • realizácia technického zabezpečenia budov
 • projektová dokumentácia vrátane schválenia notifikovanou osobou
 • zvarovacia dokumentácia zariadení, oceľových konštrukcií a potrubí (WPS, ZP)
 • búracie práce – stavebné úpravy, činnosti a dodávky vrátane stavebného dozoru
 • dodávka oceľových konštrukcií, technologických zariadení a potrubných rozvodov vrátane povrchovej úpravy
 • montáž oceľových konštrukcií, zariadení a potrubí , dodávka a montáž izolácií
 • nedeštruktívne skúšky zvarových spojov ( VT,PT,RT,UT, magnetická skúška ) podľa požadovaných noriem a predpisov EN a EU
 • dodávka a montáž elektro a MaR vrátane projektovania
 • individuálne a komplexné skúšky , tlakové skúšky v zmysle EN STN a platnej legislatívy vrátane prebierky notifikovanou osobou
 • sprievodná technická dokumentácia v zmysle vyhlášok a požiadaviek zákazníka
 • technická podpora a riadenie stavieb, technologických celkov

Všetky činnosti sú zabezpečované a realizované pod dozorom stavbyvedúcich a stavebného dozoru. Realizácia stavieb, resp. rekonštrukcie spĺňajú požiadavky environmentu, BOZP, PO a sú kontrolované koordinátorom bezpečnosti podľa platných vyhlášok.

PROFIL ČINNOSTI

REFERENCIE DIVÍZIE TECHNOLÓGIÍ A MONTÁŽÍ

Všetky referencie