Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI MENERT spol. s r. o.

Ochrana vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť jednou z hlavných priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ktoré osobné údaje spoločnosť zhromažďuje prostredníctvom systémov, webových stránok alebo súvisiacich komunikačných kanálov, najmä stránky spoločnosti na sociálnych sieťach, na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, informujú vás o vašich právach a ako spoločnosť tieto údaje chráni.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť zhromažďuje, keď ste s ňou v kontakte pri návšteve jej webových lokalít, pri nákupe produktov, pri prihlásení na odber noviniek a aktualít, pri využití zákazníckej linky alebo, keď komunikujete so spoločnosťou ako uchádzač o zamestnanie, zákazník spoločnosti, dodávateľ alebo obchodný partner.

Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov

Na účely týchto Pravidiel sa za dotknuté osoby považujú fyzické osoby – návštevníci webstránok, odberatelia produktových noviniek a/alebo aktualít spoločnosti (tlačové správy, novinky, súťaže, lebo výberové konania) a noviniek, uchádzači o zamestnanie a ďalšie fyzické osoby, ktoré spoločnosti poskytnú svoje osobné údaje.

Údaje prevádzkovateľa:
Spoločnosť MENERT spol. s r. o. so sídlom Hlboká 3, Šaľa, IČO: 17 330 165, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 16721/T, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je v zmysle Nariadenia EÚ2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
+421 31 771 46 48, email: menert@menert.sk

Účely spracúvania a právny základ

Pri účeloch spracúvania vašich osobných údajov rozlišujeme, či ide o údaje poskytnuté v prípade, ak chcete byť informovaní o novinkách spoločnosti alebo či ide o údaje, ktoré poskytnete v maili pre uchádzačov o zamestnanie alebo v životopise, ak máte záujem pracovať v spoločnosti. Osobné údaje – vaša e-mailová adresa poskytnutá pre prípad, ak chcete byť informovaní o aktualitách spoločnosti ako sú tlačové správy, súťaže, výberové konania, novinky a o produktových novinkách, sú spracúvané za účelom marketingovej komunikácie, vedenia evidencie zákazníkov, informovania verejnosti o nových produktoch, podpory predaja produktov značky. Právnym základom tohto spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré predstavujú zvýšenie predaja produktov a riadenie svojho podnikania podľa preferencií a nárokov spotrebiteľov.

Vaše osobné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, vodičské oprávnenia, ktoré uvediete v maili pre uchádzačov o zamestnanie, prípadne osobné údaje uvedené v životopise, ktorý zašlete na našu e-mailovú adresu: menert@menert.sk, sa spracúvajú za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, výberu vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto, kontaktovania a pozvania vybraného uchádzača na pracovný pohovor. Právnym základom spracúvania osobných údajov je vami poskytnutý súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý nájdete na web stránke pre uchádzačov o zamestnanie. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, na ochranu života, zdravia a majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo podľa osobitného predpisu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Vyššie uvedené osobné údaje spoločnosť neprenáša do tretích krajín, ani do medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania, poskytovanie produktov alebo ako to vyžadujú jednotlivé právne predpisy. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Vaša e-mailová adresa (ako osobný údaj) bude spoločnosťou uchovávaná po dobu zasielania vami požadovaných informácií o aktualitách spoločnosti ako sú tlačové správy, súťaže, výberové konania. Osobné údaje uvedené pre uchádzačov o zamestnanie alebo v životopise spoločnosť uchováva po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi odo dňa zaslania tohto formulára/životopisu. Po uplynutí tejto doby budú vaše údaje z evidencie uchádzačov o zamestnanie vymazané.

Vaše práva

Ak už spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

  • Právo požadovať od spoločnosti prístup k vašim osobným údajom – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie.
  • Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti spoločnosť bez zbytočného odkladu opraví vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.
  • Právo na vymazanie vašich osobných údajov–máte právo dosiahnuť, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje, a spoločnosť je povinná vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (iii) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (iv) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov–máte právo, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) spoločnosť už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
  • Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov–máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti alebo, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti, vrátane namietania proti profilovaniu. Spoločnosť nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  • Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne ovplyvňujú. Prevádzkovateľ nevyužíva v rámci svojej činnosti automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním. Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky, zaslaním vašej žiadosti na e-mailovú adresu menert@menert.sk

Na uvedenú adresu môžete zaslať aj iné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Za týmto účelom prijala spoločnosť interný predpis, ktorý upravuje postup a opatrenia, keď dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov ako aj náležitosti oznámenia úradu a dotknutej osobe. Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak spoločnosť nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby.

Ďalšie informácie

Poskytovanie osobných údajov – meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, vaša e-mailová adresa nie sú zákonnou požiadavkou ale požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy (napr. kúpa produktov, účasť v súťaži) alebo komunikácia s obchodnými partnermi. Vašu e-mailovú adresu nie ste spoločnosti povinní poskytnúť, ide o váš dobrovoľný záujem sledovať novinky a aktuality spoločnosti. V prípade, ak spoločnosti neposkytnete vašu e-mailovú adresu, nebudú vám môcť byť zasielané aktuality a novinky spoločnosti.

Poskytovanie vašich osobných údajov v zaslanom životopise uchádzača predstavuje požiadavku potrebnú na uzatvorenie (pracovnej) zmluvy. Tieto osobné údaje ste spoločnosti povinní poskytnúť, aby ste boli vybraní a oslovení ako vhodný kandidát na voľné pracovné miesto v spoločnosti. Ak spoločnosti neposkytnete požadované osobné údaje, nebudete môcť byť zaradení do výberového konania a nedôjde ani k založeniu pracovného pomeru. Spoločnosť nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na dotknuté osoby založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa dotknutej osoby bude vždy prítomný aj personálny prvok v podobe personalistu spoločnosti, obchodného manažéra či vedúceho určitého úseku. Spoločnosť dodržiava pri spracúvaní osobných údajov 6 základných zásad spracúvania osobných údajov a zodpovedá za súlad spracúvania osobných údajov s týmito Zásadami spracúvania osobných údajov:

i. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti– osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;

ii. zásada obmedzenia účelu – osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi;

iii. zásada minimalizácie údajov – osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;

iv. zásada správnosti – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia; v. zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; vi. zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Sociálne médiá

Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnej siete Facebook mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránky Facebook ponúkajú a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na sociálnych sieťach. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostrediach týchto sociálnych sietí. Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené. Ide o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).

Súbory cookies

Za účelom zabezpečenia kvalitnejších služieb pre návštevníkov webových stránok spoločnosti používa spoločnosť súbory cookies (tzn. malé textové súbory uložené vo vašom zariadení), ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do internetového prehliadača návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Čo znamená, že pri ďalšej návšteve webovej stránky internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá cookies vytvorila.

Súbory cookies umožňujú týmto webovým stránkam rozpoznať vaše zariadenie a zapamätať si určité informácie o vás ako návštevníkovi webovej stránky a vašich aktivitách vykonaných počas návštevy nášho webu. Získavaním informácií o vás a vašich aktivitách možno postupne zisťovať vaše záujmy a ponúknuť vám tak napr. vhodný produkt, pracovnú pozíciu alebo štatisticky vyhodnocovať vaše správanie.

Spoločnosť nepoužíva na svojom webe dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení dovtedy, kým webovú stránku neopustíte. Na druhej strane, trvalé súbory cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia doby ich platnosti alebo dovtedy, kým ich manuálne nevymažete. Návštevou webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies, avšak máte k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie.

Používanie cookies počas návštevy webových stránok je na vašom rozhodnutí, pričom väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Ak chcete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači. Môžete povoliť všetky alebo len niektoré súbory cookies. Ak zakážete súbory cookies v nastaveniach prehliadača, niektoré časti webových lokalít pre vás nebudú riadne fungovať, t.j. následkom môže byť obmedzenie alebo vylúčenie niektorých funkcií nášho webu a zníženie vášho komfortu pri návšteve webových stránok.

Spoločnosť nepoužíva na svojich stránkach typy súborov cookies.

Ochrana vašich osobných údajov

Spoločnosť s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti osobných údajov pred ich stratou, zničením, neoprávneným prístupom, zmeny, neoprávneným poskytnutím, či zneužitím prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, bezpečnostné technológie a postupy. Jedným z opatrení je ukladanie vašich osobných údajov do databáz/softvérov s obmedzeným prístupom v strážených priestoroch spoločnosti. Okrem iného spoločnosť kontroluje prístup k týmto údajom, využíva brány firewall, antivírusové programy, zabezpečené servery a niektoré typy údajov sú pseudonymizované alebo šifrované.