Míľniky spoločnosti

1991

 • Založenie spoločnosti MENERT spol. s r.o. 

1992

 • Začiatok činnosti – montáž meracej a regulačnej techniky v Bratislave, časť Petržalka

1995

 • Začiatok outsourcingu údržby pre spoločnosť Duslo, a.s. Šaľa v oblasti automatizácie, merania a regulácie priemyselných procesov
 • vznik Divízie priemyslu a Divízie tepla

1997

 • Kapitálový vstup MENERT-u do spoločnosti Tepelné hospodárstvo, Moldava, a.s.

1998

 • Získanie certifikátu kvality ISO 9001:1994 za účelne vybudovaný a udržiavaný systém kvality
 • Vznik Divízie strojnej výroby
 • Začiatok výroby izotermických kontajnerov pre zahraničného odberateľa ALCATEL (v súčasnosti Thales Air Systems & Electron Devices, GmbH)
 • Kapitálový vstup do spoločnosti KONTEMO, s.r.o.

2000

 • Vytvorenie Technického a Obchodného úseku a vznik Divízie automatizácie merania a regulácie

2002

 • Prvý úspešne realizovaný obchod s emisnými kvótami skleníkových plynov na svete v zmysle podmienok Kjótského protokolu

2003

 • Založenie spoločnosti EVOLUTION-MENERT, s.r.o.

2004

 • Kolaudácia nového sídla spoločnosti
 • Recertifikácia ISO9001:2000 a rozšírenie certifikátu kvality o inžiniersku činnosť vo výstavbe a realizácii stavieb

2006

 • Vybudovanie vlastného ubytovacieho zariadenia
 • Rekonštrukcia našich centrálnych zdrojov vykurovania s využitím obnoviteľných zdrojov energie
 • Založenie dcérskej spoločnosti AQWATT s.r.o.

2007

 • Implementácia a certifikácia environmentálneho manažérskeho systému na základe normy ISO 14001:2004
 • Výstavba lakovne vo výrobnom areáli Divízie strojárstva v Galante

2009

 • Výstavba prvého developerského projektu - polyfunkčného domu POPLAR s ponukou 60 bytových a 12 nebytových jednotiek
 • Výstavba bioplynových staníc

2010

 • Rozšírenie integrovaného manažérskeho systému ISO o certifikát OHSAS 18001:2007 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2011

 • Vybudovanie a spustenie prevádzky Metrologického laboratória

2012

 • Vybudovanie fotovoltaickej elektrárne v priestoroch výrobného areálu v Galante

2011-2014

 • Realizácia projektov v oblasti výstavby, dodávok a prevádzkovania obnoviteľných zdrojov energie

2015

 • Dodávka strojno-technologických celkov (pre spoločnosť Fortischem, a.s.)
 • Modernizácia karbidovej pece
 • Rekonštrukcia22 kV a 6 kV elektrorozvodne

2016

 • Výstavba a prevádzka novej montážnej haly oceľových konštrukcií v Galante, zakúpenie nových moderných technológií a rozšírenie ponuky vlastných produktov

2017

 • Udelenie Veľkej ceny SOPK GRAND PRIX SCCI za podporu spoločensky a sociálne prospešných aktivít a uplatňovanie etických princípov v podnikaní

2018

 • Generálny riaditeľ MENERTu ocenený generálnym riaditeľom Duslo, a.s., za mimoriadny prínos pre mesto a dlhoročnú úspešnú spoluprácu
 • Ocenenie primátora mesta Šaľa konateľom a zamestnancom MENERTu za rekonštrukcia MsÚ v Šali s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy

2019

 • Čiastočná rekonštrukcia a zateplenie objektov Divízie strojárstva
 • Získanie autorizácie na výkon overovania určených meradiel na obdobie 5 rokov

2020

 • Rekonštrukcia budovy ÚPSVaR v Nitre
 • Obhájenie dozorového auditu na EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015 a certifikačného auditu na EN ISO 45001:2018, ktorý uskutočnila spoločnosť TÜV SÜD Slovakia

2021

 • Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj Slovenskej ekonomiky a podnikania od SOPK
 • Rekonštrukcia a modernizácia Domu kultúry v Šali
 • Rekonštrukcia vstupného objektu – Hlavná budova DUSLO, a. s.

2022

 • AGEL Komárno, s.r.o. – Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno

2023

 • PORFIX - Výstavba novej plynovej kotolne
 • Výstavba nového polyfunkčného centra v obci Vlčany
 • Výstavba zdroja tepla pre MHTH v Trnave
 • Rekonštrukcia okruhu kotolní pre BARDTERM v Bardejove
 • Výstavba tepelného napájača Baňa Cígeľ v Prievidzi
 • Realizácia nového energetického zdroja na výrobu elektriny pre spoločnosť KOSIT v Košiciach